Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  

Enquesta pel pla de salut municipal d'Alaior

Si us plau, contesti el següent qüestionari marcant només una resposta a les preguntes que s'hi plantegen i de manera sincera. El qüestionari és totalment anònim i la informació recollida es tractarà només amb finalitats estadístiques.

Edat:
Sexe:
1. Està satisfet/a amb la manera en què el sistema sanitari públic funciona a Alaior?
Valoració:(1: molt insatisfet/a - 10: molt satisfet/a)
2. L'assistència sanitària pública a Alaior és molt millor, millor, igual, pitjor o molt pitjor que fa 10 anys?
Marqui una opció:
En quin aspecte?:
3. Pot dir, en general, com està de satisfet/a amb el servei que ha rebut en la darrera visita a un professional sanitari?
Valoració:
4. Com li resulta de fàcil resoldre els assumptes administratius (de tràmits de papers) del Servei de Salut?
Valoració:
5. Què milloraria dels serveis que ofereix el vostre centre de salut?
Millores:Altres:
6. A continuació valori els aspectes següents de l'assistència sanitària pública, referits a l'atenció que es presta en les consultes del centre de salut:

6.1 La proximitat dels centres de salut:
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.2 L'horari d'atenció de la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.3 El tracte rebut del personal sanitari
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.4 L'atenció a domicili
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.5 El temps que el professional dedica a la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.6 El coneixement de l'historial i el seguiment dels problemes de salut de cada usuari/ària
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.7 La facilitat per aconseguir cita
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.8 La confiança i la seguretat que transmet el professional sanitari
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.9 L'equipament i els mitjans tecnològics dels centres
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.10 La informació rebuda sobre el vostre problema de salut
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.11 Els consells del professional sanitari sobre alimentació, exercici, tabac, alcohol...
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.12 El temps que tarda el professional sanitari en veure-us des que demaneu la cita
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.13 El temps que es triga per fer les proves diagnòstiques
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.14 El temps d'espera fins a entrar a la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.15 L'atenció rebuda al servei d'urgències
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.16 El temps d'espera quan se sol·licita el servei d'ambulància
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.17 El trasllat amb el servei d'ambulància al centre de salut
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
7. Durant els últims 12 mesos, quina modalitat de serveis sanitaris ha utilitzat més freqüentment?
Modalitat:
Altres:
8. I en aquests últims 12 mesos quantes vegades ha visitat un dels anteriors serveis sanitaris esmentats?
Vegades:
8.1 Quantes vegades en els últims 12 mesos ha visitat el Centre d'Atenció Primària?
Vegades:
8.2 I el Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP)?
Vegades:
8.3 I el servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila?
Vegades:
8.4 I el servei de l'especialista?
Vegades:
8.5 I quantes vegades en els últims 12 mesos ha fet alguna consulta a un professional farmacèutic per motius de salut?
Vegades:
9. En la vostra opinió, la sanitat pública presta els mateixos serveis a totes les persones amb independència que...?
Resideixin en una Comunitat Autònoma o en una altra:
Resideixin en una zona rural o en una ciutat:
Siguin joves o gent gran:
Tinguin un nivell social o econòmic alt o baix:
Siguin dones o homes:
Siguin espanyoles o estrangeres:
10. Com diria vostè que és la seva salut en general?
Valoració:
 
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h