Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Accions

icono flecha menuInformació i orientació

Adreçada a individus, grups i institucions, té per objectiu difondre els drets que corresponen als ciutadans i els recursos socials disponibles; prestar assessorament especialitzat davant problemàtiques socials; canalitzar els ciutadans al recurs adequat dins el sistema de serveis socials, i derivar-los a dispositius d’altres sistemes de benestar quan sigui necessari.

Inclou, entre altres, les actuacions següents :

-Registre i recollida de dades d’individus o grups.
-Orientació i assessorament social a la persona.
-Valoració de la situació de necessitat social.
-Tramitacions per accedir als recursos.
-Derivació a altres recursos i/o serveis.
-Informació i conscienciació social .

icono flecha menuAjuda a domicili i altres suports a la unitat de convivència

Té per objectiu prestar una sèrie d’atencions de caràcter personal, psicosocial i educatiu, domèstic i tècnic a famílies i a persones amb dificultats per procurar el seu benestar físic, social i psicològic, així com proporcionar-los la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual.


Actuacions:

 - De caràcter personal
Engloba totes aquelles activitats de la vida diària que es dirigeixen a la persona usuària del servei quan aquesta no pot realitzar-les per si mateixa: suport en la higiene i la cura personal, ajuda per menjar, supervisió de la medicació, suport a la mobilitat dins del domicili i canvis posturals, companyia, acompanyament fora de la llar per a la realització de gestions (visites mèdiques, tràmits , etc.).

- De caràcter domèstic
Activitats i tasques que es realitzen de forma quotidiana a la llar, referides a alimentació, vestit, neteja i manteniment de la llar.

- Suport psicosocial i educatiu
Intervencions de suport al desenvolupament de les capacitats personals, a l’afectivitat, a la convivència i a la integració a la comunitat; facilitació d’activitats d’oci, i altres atencions que puguin facilitar la relació de la persona usuària amb l’entorn.

- Ajudes tècniques
Ajuts o préstecs de material i instruments tècnics que facilitin la mobilitat i la permanència de la persona usuària a la seva llar. Entre d’altres: teleassistència, menjar a domicili, cadires de rodes, llits articulats, matalassos i coixins antiescares, facilitar la supressió de barreres arquitectòniques, etc.

- Suport de caràcter sociocomunitari
Té per finalitat alleujar les pressions que implica la responsabilitat d’aquells que tenen cura d’altres membres de la família, possibilitant el manteniment i l’estabilitat del sistema familiar.

icono flecha menuAllotjament alternatiu no residencial o de caràcter temporal
Té per objectiu garantir, des dels serveis socials d’atenció primària, els recursos de suport i/o realització de les gestions necessàries per solucionar els problemes d’allotjament, temporal o permanent, que pugui presentar qualsevol persona a causa de circumstàncies de conflicte en el seu entorn de convivència, situacions de marginació i emergència, i altres problemàtiques específiques, pròpies de l’àmbit de competència dels serveis socials.

icono flecha menuPrevenció i inserció social
Fa referència a intervencions realitzades per equips professionals, adreçades a persones i col·lectius en situació de  dificultat social, amb l’objectiu de prevenir-ne l’exclusió i, si s’escau, assolir-ne la reinserció familiar i social.

Projectes:
-Programa ALTER
-Programa d'intervenció familiar (EMIF)
     - Projecte d'intervenció socioeducativa en l'àmbit familiar 
     - Projecte d'assessorament i orientació a famílies
- Projecte de gestió de treballs en benefici a la comunitat
-Altres projectes en funció de les necessitats que es vagin detectant i dels recursos del servei.

icono flecha menu Foment DE LA SOLIDARITAT i LA COOPERACIÓ SOCIAL
Inclou actuacions amb la població normalizada amb l'objetiu de promoure actituds que afavoreixin la convivència ciutadana entre individus i grups amb característiques diverses. 

- Voluntariat
- Ajuts a entitats beneficoassistencials
 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h