Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L’Ajuntament d’Alaior obre la Convocatòria d’ajuts per a obres de rehabilitació d’habitatges inclosos a la zona ARRU-2019

S'ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'Alaior, publicada al BOIB núm. 107 de dia 3 d'agost de 2019. El termini establert per a la presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l'endemà a la publicació al BOIB de la resolució, pel que el termini finalitzarà dia 3 de setembre de 2019.
La partida pressupostària de les ajudes serà de 236.824,26 . Per a cada sol.licitant, la quantia de l'ajuda serà del 35% del cost subvencionable de l'actuació, no obstant això, no podrà superar l'import màxim d'11.000 € de subvenció per a cada edifici o habitatge objecte de rehabilitació. En tot cas, les obres han d’estar iniciades en data igual o superior al 7 d’octubre de 2015 i el termini màxim per executar-les finalitza el 31 de desembre de 2019.


Les actuacions subvencionables consisteixen en l'execució d'obres de rehabilitació, treballs de manteniment, intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d'edificis d'habitatges, com en zones privatives d'habitatges amb la finalitat d'adequar-los a la normativa vigent. D’aquesta manera, es podran acollir a aquesta convocatòria:


1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat que siguin residents a les Illes Balears i gaudeixin de la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.


b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d’aplicació´ .


2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.


3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però` no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.


Les sol·licituds d’ajuda i la documentació necessària es poden presentar a les oficines de l’Ajuntament d’Alaior o telemàticament.
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h