Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior dins la xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana

L'Ajuntament d'Alaior treballa en la millora de la transparència al nostre Ajuntament amb diverses mesures de participació i publicitat activa perquè la ciutadania disposi de més informació i per tant de més transparència.

Per a això en el plenari municipal de maig de l'any 2015 es va sumar a la iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que ha impulsat la creació de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana, els objectius de la qual coincideixen plenament amb el treball que s'aquesta realitzant fins ara. Aquesta Xarxa es va constituir el 24 de febrer de 2015.

La Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana, es constitueix de conformitat amb el previst en l'Article 44 dels Estatuts de FEMP, i a l'empara del que es disposa en la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local i altra normativa de pertinent aplicació amb les següents FINALITATS:

La Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana neix per promoure la innovació i millora permanent de la relació entre els governs locals i la ciutadania sota els principis del Govern Obert i mitjançant l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge permanent, treballant en xarxa i desenvolupant projectes.

Els seus valors inspiradors són la integritat, la voluntat de cerca de solucions, la col·laboració i l'intercanvi, l'aprenentatge i l'aposta per la innovació social. Els objectius generals són:

Governs locals

1.-Promoure l'avanç de les polítiques de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives en el conjunt d'entitats locals espanyoles per aconseguir marcs de convivència estables i afavoridors del desenvolupament econòmic i social dels territoris.

Ciutadania/Societat

2.-Facilitar l'exercici dels drets d'accés a la informació i de participació a la ciutadania i a la societat, en l'àmbit local, buscant implicació i compromís amb l'acció pública.

Valor públic

3.-Reforçar i incrementar la confiança dels ciutadans als governs locals, assumint compromisos de bon govern i de realització de pràctiques exemplars en els àmbits de rendició de comptes, participació en la presa de decisions i disseny i avaluació de serveis públics.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h